Woman Having Coffee While Using Laptop

Tiquet Rural

Tramitable fins el 27 de maig

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, ha obert aquesta línia d’ajut que té com a finalitat la creació i/o el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica als territoris LEADER. L’ajut consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d’activitat.

BASES i SOL·LICITUD

DESTINATARIS: Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs. Persones jurídiques (complint el requisit de ser microempresa) i cooperatives no agràries